Persondatapolitik

For behandling af kunde- og leverandøroplysninger

1. INDLEDNING
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan LM Byg A/S indsamler og anvender dine personoplysninger og de rettigheder, som du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

 

2. DEN DATAANSVARLIGE
LM Byg A/S er dataansvarlig i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

 

LM Byg A/S
CVR-nr.: 42 22 55 33
Mårkærvej 2C
2630 Tåstrup
E-mail: lmbyg@lmbyg.dk

 

Du kan kontakte os, hvis du f.eks. har spørgsmål til denne privatlivspolitik, til behandlingen af dine personoplysninger eller hvis du ønsker at vide mere om eller gøre brug af dine rettigheder, som beskrevet under punkt 10.

 

3. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN
Vi behandler som led i administrationen af klientforholdet mellem dig og LM Byg A/S en række personoplysninger om dig. Foruden en behandling med det generelle formål at administrere din klientforhold til LM Byg A/S, behandler vi oplysningerne med følgende specifikke formål:

 

Formål

  • Som led i den almindelige drift, herunder indgåelse af kontrakt og opfyldelse af kontrakt
  • Foretage eller registrere en betaling
  • Varetage kunde- og leverandørforhold
  • Overholdelse af lovgivningsmæssige compliancekrav

 

Retsgrundlag for behandling

  • Behandling sker med henblik på opfyldelse af de kontraktforhold, som er indgået mellem dig og LM Byg A/S, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
  • Behandlingen sker med henblik på opfyldelse af LM Bygs A/S retlige forpligtelser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

 

4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger omfatter dine kontaktoplysninger, og enhver anden oplysning, som er nødvendig for at kunne opfylde de generelle og de specifikke behandlingsformål. Dette omfatter – men er ikke begrænset til – navn, adresse, e-mail, telefonnummer, legitimationsoplysninger samt faktureringsoplysninger. Ovenstående oplysninger betegnes i det følgende samlet som ”personoplysninger”.

 

5. INDSAMLING AF OPLYSNINGER
Vi indsamler primært oplysninger fra dig og gennem den løbende administration af kundeforholdet, herunder i telefoniske drøftelser, e-mailkorrespondancer samt fysiske møder.

 

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
De personoplysninger som LM Byg A/S indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som udgangspunkt kun blive videregivet til tredjepart med dit samtykke. LM Byg A/S kan dog videregive dine personoplysninger til tredjepart (som f.eks. offentlige myndigheder, domstole og databehandlere) for at kunne administrere dit kundeforhold.


I tilfælde af at LM Byg A/S overlader behandlingen af dine personoplysninger til en tredjepart (databehandlere) vil LM Byg A/S udelukkende overlade behandlingen dine personoplysninger til tredjepart, som kan behandle din personoplysninger med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet. LM Byg A/S har implementeret passende kontrol med sådanne tredjeparts behandling af dine personoplysninger.

 

LM Byg A/S kan herudover være forpligtet til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

 

7. OPBEVARINGSPERIODE FOR DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som er beskrevet ovenfor under pkt. 3. Som udgangspunkt opbevarer vi personoplysninger på leverandører, samarbejdspartnere og kontaktpersoner hos kunder (typisk navn, telefonnummer, adresse, e-mail) i op til 5 år efter kontraktopfyldelsen. I særlige tilfælde kan vi opbevare oplysningerne i længere tid end 5 år, eksempelvis hvis det er nødvendigt og relevant for vores fremtidige samarbejde.

 

8. BEHANDLINGSSIKKERHED
LM Byg A/S har implementeret og gennemført nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

 

LM Byg A/S gennemfører herudover løbende undervisning og træning af sine medarbejdere med henblik på at sikre passende behandling af dine personoplysninger. Hvis LM Byg A/S videregiver dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med punkt 5 ovenfor, vil LM Byg A/S sikre, at disse databehandlere ligeledes implementerer og gennemfører passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

 

9. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE
I det omfang LM Byg A/S´s behandling af dine personoplysninger måtte ske på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at kontakte LM Byg A/S. Din tilbagekaldelse af dit samtykke indebærer som hovedregel, at LM Byg A/S vil ophøre med at behandle dine personoplysninger. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

 

10. DINE RETTIGHEDER
Du har ret til efter anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger LM Byg A/S behandler om dig. Hvis de oplysninger, som LM Byg A/S behandler om dig, er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få berigtiget, fuldstændiggjort eller blokeret oplysningerne. Du kan også i visse situationer gøre indsigelse mod LM Byg A/S' behandling af dine personoplysninger eller bede LM Byg A/S begrænse behandlingen af dine oplysninger.

 

Du kan i visse tilfælde have ret til dataportabilitet, herunder at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. Ønsker du at høre mere om eller gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte LM Byg A/S.

 

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

11. KLAGE
Du kan til enhver tid kontakte LM Byg A/S, hvis du mener, at LM Byg A/S behandler dine personoplysninger i strid med gældende lovgivning.

 

Du har dog også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger finder du på www.datatilsynet.dk samt nedenfor:

 

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

 

12. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE
Dine personoplysninger behandles inden for EU. Såfremt LM Byg A/S iværksætter en overførsel eller behandling i lande uden for EU, f.eks. ved opbevaring i en cloudtjeneste, vil vi i disse tilfælde træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik ligesom der sikres et gyldigt overførselsgrundlag.

 

13. ÆNDRINGER
LM Byg A/S forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik. LM Byg A/S´ til enhver tid gældende privatlivspolitik kan findes på LM Byg A/S´ hjemmeside, som vi opfordrer dig til at orientere dig i.

 

Du kan hente vores Persondatapolitik her: PERSONDATAPOLITIK FOR BEHANDLING AF KUNDE- OG LEVERANDØROPLYSNINGER.